Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Regulamin odznaki „Główny grzbiet Małej Fatry”

Regulamin Odznaki

§ 1
Odznaka „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” została ustanowiona przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów.

§ 2
Celem ustanowienia odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” jest popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej oraz poznanie jednego z najpiękniejszych regionów Słowacji.

§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4
Do odznaki będą zaliczać się wycieczki zorganizowane po pierwszym wydaniu niniejszego opracowania, czyli po 1 lutego 2024 r.

§ 5
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 6
Odznakę uzyskuje się poprzez przejście całego grzbietu Małej Fatry, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i terenach prywatnych.

§ 7
Przejście całego grzbietu może być zrealizowane podczas wycieczek grupowych lub indywidualnych.

§ 8
Kolejność oraz kierunek przejścia poszczególnych odcinków głównego grzbietu Małej Fatry jest dowolna. Nie jest konieczne zachowanie ciągłości w przejściu, wędrówka może być przerywana w czasie i w przestrzeni.

§ 9
Podstawą weryfikacji jest wyłącznie książeczka „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” prowadzona przez zdobywającego i zawierająca potwierdzenia z przejścia wszystkich odcinków. Potwierdzeniem przejścia są zdjęcia osoby zdobywającej na tle konkretnych miejsc w Małej Fatrze. Wykaz miejsc znajduje się w dalszej części opracowania.

§ 10
Ubiegający się o odznakę „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY”, po zebraniu wszystkich potwierdzeń przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.

§ 11
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę potwierdzającą przyznanie Odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY” wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 12
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 13
Odznakę nabywa się w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga komisja weryfikacyjna Odznaki „GŁÓWNY GRZBIET MAŁEJ FATRY”.

§ 15
Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach w dniu 25 stycznia 2024 r. i od tego dnia obowiązuje.

§ 16
Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach i autorowi projektu.