Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Statut Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach

Katowice 2013 (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany)

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba.

& 1
Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego swoich poprzedników: powstałego w 1922 roku w Katowicach Towarzystwa Turystycznego „Beskid” przekształconego w 1923 roku w Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego połączonych w 1951 roku w Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

& 2
Działający na podstawie niniejszego Statutu Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zwany dalej Oddziałem jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zwanego dalej PTTK i posiada osobowość prawną.

& 3
1. Terenem działalności Oddziału jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Katowice.
3. Oddział może tworzyć jednostki organizacyjne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli możliwość taką dopuszcza ustawodawstwo danego kraju.

& 4
1.
Oddział używa własnego sztandaru, znaku organizacyjnego PTTK i pieczęci.
2. Oddział używa sztandaru o wymiarach 1 x 1 metr, na którym z jednej strony znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy 60 cm. Na drugiej stronie sztandaru znajduje się na zielonym tle złoty napis Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, w środku herb Katowic o wymiarach 29 cm x 34 cm, na dole zaś złoty napis Górnośląski Oddział w Katowicach i w drugiej linijce Rok Założenia 1922.

Rozdział II. Cele i środki działania.

& 5
1.
Oddział skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie po kraju i za granicą, reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.
2. Celem statutowym Oddziału jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Celami statutowymi Oddziału są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
4) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,
5) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7) działalności charytatywnej,
8) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
9) ochrony i promocji zdrowia,
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
15) ratownictwa i ochrony ludności,
16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
17) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
19) promocji i organizacji wolontariatu,
20) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
21) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
22) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
23) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
24) wypoczynku dzieci i młodzieży,
25) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
26) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
28) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt. 1) – 27).

Oddział realizuje cele PTTK, opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych, z której dochód służy realizacji celów statutowych.

& 6
Oddział:
1. budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego, jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski,
2. krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne,
3. szerzy kulturę turystyki, wykorzystuje i propaguje poznawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa,
4. pomaga w wędrownictwie indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spływ i inne imprezy, tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi kultury fizycznej i kultury wędrowania,
5. szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie,
6. aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury, prowadzi działalność pożytku publicznego wspierając administrację publiczną w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) promocji zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
j) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
k) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
l) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
ł) promocji i organizacji wolontariatu,
m) realizacji innych zadań społecznie użytecznych należących do sfery zadań publicznych,
7. popularyzuje dorobek Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę, poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów,
8. współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom, organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej poza granicami,
9. szkoli kadry dla realizacji swoich celów,
10. działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
11. inicjuje, realizuje i wspiera działania sprzyjające utrwalaniu charakterystycznych cech regionu;
12. kultywuje tradycje turystyczne, upowszechnia historię i dorobek Oddziału oraz historię i dorobek PTTK i jego poprzedników.

& 7
Oddział realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form jego działalności,
2. rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach,
3. organizowanie i obsługę wycieczek oraz innych imprez turystyczno – krajoznawczych,
4. rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi,
5.wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych,
6.kształcenie i doskonalenie społecznych oraz zawodowych kadr turystyczno – krajoznawczych i nadawanie im odpowiednich uprawnień,
7. organizowanie i prowadzenie działalności przewodnickiej,
8. ustanawianie i nadawanie odznak turystycznych oraz krajoznawczych,
9. organizowanie oraz popularyzowanie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych a także kulturowych Polski, między innymi przez
10. działalność wydawniczą, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie muzeów, zbiorów, bibliotek krajoznawczych, pracowni krajoznawczych itp.,
11. rozwijanie wszelkiej aktywności kulturalnej, związanej z turystyką i krajoznawstwem, kształtowanie obyczajowości turystycznej,
12. dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności wybitnych postaci turystyki i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, również jego poprzedników,
13. prowadzenie działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu turystycznego, sportowego i warsztatów naprawczych,
14. produkowanie pamiątek turystycznych, krajoznawczych, ekwipunku turystycznego i sportowego,
15. budowanie i utrzymywanie obiektów turystycznych, gastronomicznych, sportowych oraz innych urządzeń istotnych dla turystów,
16. inicjowanie, prowadzenie i popieranie różnych działań, w tym również prac naukowych, wynikających z celów PTTK,
17. organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej, wyjazdowej i przyjazdowej oraz wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu pasażerskiego,
18. utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, zajmującymi się turystyką a w szczególności z tymi, których cele zbliżone są do celów PTTK,
19. pozyskiwanie funduszy i dotacji, prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających pozyskanie środków na realizację celów i zadań Oddziału.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

& 8
Członkowie Oddziału dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających.

& 9
Członkowie zwyczajni Oddziału zrzeszeni są w kołach i klubach.

& 10
1.
Członkiem zwyczajnym Oddziału może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2. Młodzież szkolna może być zrzeszona w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK, co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK.
3. Członkostwo zwyczajne powstaje przez złożenie deklaracji realizacji celów i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego. Deklarację składa się w Oddziale, Kole lub Klubie, może ona mieć formę elektroniczną.

& 11
1.
Członek zwyczajny Oddziału ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów, urządzeń i sprzętu PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
4) korzystać ze znaku PTTK i odznaki organizacyjnej PTTK wyłącznie do podkreślenia swojej przynależności do PTTK,
5) do wyróżnień i odznaczeń na zasadach ustalonych przez właściwe władze PTTK.
2. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w punktach 1.2), 1.3) i 1.4) oraz uprawnień określonych w punkcie 1.1 z uwzględnieniem przepisów zawartych w punktach 3, 4, 5.
3. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.
4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Małoletnim członkom PTTK, zrzeszonym w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym PTTK, przysługuje prawo do udział w głosowaniu na zebraniach oraz mogą oni wybierać i być wybierani do władz szkolnego koła, do którego należą.

Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału oraz na delegata na regionalną konferencję oddziałów członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

& 12
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,
3. godnie reprezentować imię turysty polskiego,
4. regularnie opłacać składkę członkowską.

& 13
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:
– śmierci członka,
– złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
– zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
– wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
– utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,
– ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.

W przypadku ustania członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane powiadomienie. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.

& 14
Członkiem wspierającym oddziału może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność oraz zadeklaruje opłacanie składki w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Oddziału.
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału.

& 15
Członek wspierający ma prawo:
– brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Zjazdach Oddziału,
– zgłaszać wnioski dotyczące działalności Oddziału.
– korzystać z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami zarządu oddziału.

& 16
Członek zwyczajny Oddziału ma prawo przenoszenia się do innego Oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości przynależności.

Rozdział IV. Władze Oddziału.

& 17
Władzami Oddziału są:
Zjazd Oddziału,
Zarząd Oddziału,
Komisja Rewizyjna Oddziału,
Sąd Koleżeński Oddziału, o ile zjazd Oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.

& 18
1. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata i może być skrócona do 2 lat uchwałą Zjazdu Oddziału.
2. Władze Oddziału wymienione w §17 pkt. 2-4 wybierane są przez Zjazd Oddziału w drodze głosowania tajnego. Wybory władz są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej władze Oddziału wymienione w § 17 ust. 2 – 4 , mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

Władze Oddziału wymienione w §17 ust. 2-4 mogą dokooptować nowych członków na miejsce zwolnione w okresie kadencji do 1/3 liczby członków ustalonej przez Zjazd Oddziału. W razie wyczerpania trybu kooptacji zjazd oddziału przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

& 19
1.
Funkcji we władzach Oddziału wymienionych w §17 pkt. 2-4 nie można wzajemnie łączyć.
2. Funkcji we władzach Oddziału wymienionych w §17 pkt. 2-4 nie można łączyć ze stanowiskami płatnymi w Oddziale. Zasada ta nie dotyczy urzędującego członka Zarządu.
3. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
4. Członkami władz Oddziału wymienionych w § 17 pkt 2-4 nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

& 20
1. Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Wybory do władz oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.
3. Liczebność władz oddziału w granicach określonych w statucie oddziału z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Statutu, uchwala zjazd oddziału.

& 21
Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
1. uchwalenie Statutu Oddziału i jego zmian,
2. ocena działalności Oddziału i jego władz oraz ustalenie zamierzeń na okres kadencji,
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bezwzględną ilością głosów absolutorium ustępującym członkom Zarządu Oddziału; nie uzyskanie absolutorium wyłącza z kandydowania do władz najbliższej kadencji,
5. ustalenie składu liczbowego oraz wybór władz Oddziału a także delegatów na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję Oddziałów,
6. rozpatrzenie wniosków kół, klubów oraz członków PTTK,
7. podjęcie uchwał dotyczących wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję Oddziałów,
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z innym Oddziałem,
9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału,
10. w przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału i ustalenie sposobu pokrycia kosztów likwidacji Oddziału,
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu.

& 22
W Zjeździe Oddziału uczestniczą:
– z głosem decydującym: delegaci wybrani na zebraniach kół lub klubów zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny PTTK,
– z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, członkowie wspierający, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji, rad i zespołów Zarządu Oddziału, goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.

& 23
1.
Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału w uchwale, określając również zasady uczestnictwa. O terminie i porządku dziennym Zjazdu, Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
2. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.
3. Zjazd oddziału zwyczajny lub nadzwyczajny może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
4. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 60 ust. 1 i 2
5. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

& 24
1.
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 kół i klubów należących do Oddziału.
2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału powinien być zwołany przez Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Oddziału mogą być delegaci wybrani na poprzedni Zjazd Oddziału chyba, że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według ordynacji wyborczej obowiązującej na ostatnim zjeździe zwyczajnym Oddziału.

& 25
1.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału pomiędzy Zjazdami i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed Zjazdem Oddziału i Zarządem Głównym PTTK.
2. Zarząd Oddziału podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Oddziału.

& 26
1. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 5 członków Oddziału wybranych przez Zjazd.
2. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. W skład Zarządu może wchodzić urzędujący członek zarządu, powołany przez Zarząd Oddziału, jeżeli nie został wybrany bezpośrednio przez Zjazd. Kompetencje urzędującego członka zarządu określa Zarząd Oddziału.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.

& 27
1.
Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona prezydium, w tym prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.
3. Posiedzenia prezydium Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

& 28
1.
Zarząd Oddziału może tworzyć w miarę potrzeb komisje, rady i zespoły jako organy fachowe w określonych przez Zarząd Oddziału dziedzinach działalności.
2. Funkcje komisji, rad lub zespołów Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.
3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału.
4. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

& 29
Zarząd Oddziału i jego prezydium działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału według wzorców uchwalonych przez Zarząd Główny PTTK.

& 30
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy w szczególności:
1. wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału oraz Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK dotyczących działalności Oddziału,
2. organizowanie działalności turystycznej i krajoznawczej dla członków i sympatyków PTTK,
3. reprezentowanie Oddziału na terenie swojego działania,
4. powoływanie i rozwiązywanie kół i klubów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
5. podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów PTTK,
6. zarządzanie majątkiem Oddziału i dysponowanie jego funduszami, uchwalanie rocznego budżetu Oddziału i przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
7. prowadzenie jednostek gospodarczych i reprezentowanie Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
8. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych i gospodarczych,
9. określanie rodzajów, sposobów i form działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
10. organizowanie szkolenia podstawowego i ogólnego członków i sympatyków oraz kształcenie kadr programowych PTTK i innych,
11. udzielanie pełnomocnictw,
12. ustanawianie regionalnych i oddziałowych odznak turystycznych i krajoznawczych,
13. powoływanie i odwoływanie urzędującego członka Zarządu i określanie jego wynagrodzenia,
14. powoływanie i odwoływanie kierowników własnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
15. składanie sprawozdań z działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału,
16. zaznajamianie się z wystąpieniami komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich na piśmie nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

& 31
1.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest społecznym organem kontroli działalności Oddziału i wszystkich jego ogniw.
2. Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz upoważnieni przez niego członkowie, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

& 32
1.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z nie mniej niż 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

& 33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności:
1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału, Statutem PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK a także zasadami rzetelności, celowości i gospodarności,
2. kontrola gospodarowania i nadzoru Zarządu Oddziału nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,
3. przedstawianie Zarządowi Oddziału informacji o wynikach kontroli oraz uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych, a w przypadkach szczególnych wniosków personalnych,
4. określenie zasad działania komisji rewizyjnych kół i klubów,
5. nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych kół i klubów,
6. składanie Zarządowi Oddziału corocznej opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz wykonaniu budżetu,
7. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Oddziału oraz przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

& 34
Komisja Rewizyjna Oddziału działa według regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

& 35
1.
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z co najmniej 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

& 36
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:
1. Orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Oddziału, w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszania Statutu PTTK, Statutu Oddziału, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,
2. Rozpatrywanie w granicach określonych w punkcie 1 spraw podlegających właściwości innego oddziału PTTK a przekazanych do rozpatrzenia przez Główny Sąd Koleżeński PTTK,
3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

& 37
1.
Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,
4) wykluczenie z PTTK
2. Sąd Koleżeński Oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
3. Sąd Koleżeński Oddziału może wnioskować o:
1) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
2) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.
4. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
5. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
1) kary określone w pkt 1 ust. 1 i 2 po upływie 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
2) kara określona w pkt 1 ust. 3 po upływie 3 lat od zawieszenia,
3) kara określona w pkt 1 ust. 4 po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
4) kary, o których mowa w pkt 3 po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

& 38
1.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie miesiąca od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.
2. Sąd Koleżeński Oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

& 39
1.
Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.
2. Prezes lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

& 40
Posiedzenia władz Oddziału wymienionych w § 17 pkt 2-4 zwołuje się w trybie zawiadomień ustalonych przez te władze.

Rozdział V. Koła i kluby.

& 41
1.
Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są koła i kluby.
2. Zarządy kół i klubów mogą przyjmować członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.
3. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez zarząd oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.
4. Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału, jeżeli pisemną deklarację o chęci jego utworzenia zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.
5. Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.
6. Zadaniem koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zarządu Oddziału.
7. Klub jest jednostką Oddziału powołaną do organizowania i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie turystyki lub krajoznawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zarządu Oddziału.
8. Klub liczący co najmniej 10 członków opłacających w nim składki członkowskie PTTK, posiada prawa koła PTTK.
9. Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału jeżeli pisemny wniosek o jego powołanie zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.
10. Klub może zrzeszać także członków innych Oddziałów PTTK.
11. Zarząd klubu może przyjmować także członków z innych kół Oddziału, członek PTTK może należeć do dowolnej ilości klubów.
12. Przewodnicy turystyczni zrzeszają się w kołach i klubach PTTK.
13. Klub przewodników za zgodą Zarządu Oddziału może używać tradycyjnej nazwy ” Koło Przewodników”.
14. Szczegółowe zasady działania kół i klubów regulują wewnętrzne regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Oddziału. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i z regulaminami wzorcowymi uchwalonymi przez Zarząd Główny PTTK.

& 42
1.
Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich oraz dotacji i darowizn otrzymanych za pośrednictwem Zarządu Oddziału.
2. Koła i kluby mają prawo ustanawiać i pobierać za wiedzą i zgodą Zarządu Oddziału , niezależnie od składki członkowskiej dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych Oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.
3. Koła i kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem Zarządu Oddziału, który określa jej zasady.

& 43
Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału należeć do innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności.

& 44
1.
Władzami Koła lub Klubu są:
1) Walne Zebranie Koła lub Klubu,
2) Zarząd Koła lub Klubu,
3) Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu.
2. Kadencja władz koła lub klubu trwa 1-4 lat, w zależności od uchwały Zebrania Koła lub Klubu ujętej w regulaminie wewnętrznym, zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału.
3. Postanowienia § 18 pkt 2-4 oraz §19 pkt 1-3 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

& 45
1.
Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
2) rozpatrywanie wniosków członków,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej koła lub klubu,
4) wybór zarządu i komisji rewizyjnej.
2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed terminem.
3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
4. Walne Zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

& 46
Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału lub jego prezydium, jeżeli zostało wybrane, jeśli są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwałami władz naczelnych PTTK i władz Oddziału.

& 47
1.
Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:
1) naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK oraz Statutu Oddziału,
2) działania na szkodę PTTK,
3) zaniechania działalności,
4) naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
5) organizowanie i prowadzenie działalności koła, klubu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i uchwał Zarządu Oddziału.
2. Decyzja o której mowa w pkt 1 może być podjęta tylko po wysłuchaniu zarządu koła lub klubu i jego komisji rewizyjnej, chyba że nie złożą wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie.
4. W terminie trzech miesięcy od daty powołania tymczasowego zarządu koła lub klubu, zwołuje on zebranie koła lub klubu, które dokonuje wyboru nowego zarządu.

& 48
Rozwiązanie koła lub klubu przez Zarząd Oddziału, może nastąpić w wypadku:
1. wniosku walnego zebrania koła lub klubu,
2. zaprzestania działalności koła lub klubu,
3. spadku ilości członków koła lub klubu poniżej 10 osób przez okres 1 roku.

Rozdział VI. Przynależność i stosunek Oddziału do Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

& 49
1.
Oddział działa na podstawie swego statutu uchwalonego przez Zjazd Oddziału.
2. Przynależność Oddziału do Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego ustaje tylko na skutek rozwiązania Oddziału.

& 50
1. Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Władz Naczelnych PTTK oraz Walnego Zjazdu PTTK.
2. Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z:
1) przepisami prawa, Statutu PTTK i Statutu Oddziału,
2) uchwałami władz naczelnych PTTK, Walnego Zjazdu PTTK oraz władz Oddziału,
3) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

& 51
Spory o roszczenia majątkowe między Oddziałem i innymi Oddziałami PTTK oraz między Oddziałem a Zarządem Głównym i jego jednostkami gospodarczymi, podlegają rozpoznaniu przez Główny Sąd Koleżeński PTTK, działający jako sąd polubowny.

& 52
Oddział przekazuje do Zarządu Głównego PTTK składki na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny.

& 53
1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:
1) Statutem PTTK,
2) uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,
3) uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,
4) obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.
2. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Prezydium Zarządu Głównego PTTK powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.
3. Zarządowi oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTTK od powyższej decyzji w ciągu 30 dni. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
5. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia od przyjęcia uchwały.
6. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.
7. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.
8. W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacja powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.
9. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, o którym mowa w § 60 ust.2, likwidatorem Oddziału staje się Tymczasowy Zarząd Oddziału.
10. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.
11. Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego miejscowo sądu rejestrowego o wykreśleniu Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział VII. Majątek.

& 54
1.
Majątek Oddziału stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, prawa majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne.
2. Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania Zarządu Głównego, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

& 55
1.
Oddział może nabywać majątek nieruchomy.
2. Zbycie majątku nieruchomego, nabytego przez Oddział, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Termin złożenia oświadczenia o chęci jego nabycia wynosi 3 miesiące od zawiadomienia Zarządu Głównego.
3. Oddział może przejąć majątek należący do PTTK w administrowanie lub zarząd.

& 56
Majątek Oddziału powstaje z:
1. wpisowego i składek członkowskich;
2. dochodów z własnej działalności;
3. dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;
4. ofiarności publicznej;
5. darowizn, spadków i zapasów;
6. innych źródeł.

& 57
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, skarbnika, sekretarza lub innych umocowanych przez Zarząd jego członków.

& 58
1.
Majątek kół i klubów jest majątkiem Oddziału.
2. W wypadku wydzielania się kół i klubów w Oddział PTTK, ich majątek zostaje im przekazany przez dotychczasowy Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

& 59
W przypadku rozwiązania Oddziału o przeznaczeniu jego majątku pozostałego po spłaceniu zobowiązań oraz zwrocie majątku powierzonego na czas istnienia Oddziału, decyduje Zarząd Główny PTTK.

Rozdział VIII. Zmiany statutowe i rozwiązanie Oddziału.

& 60
1.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

& 61
1.
Niniejszy Statut Górnośląskiego Oddziału PTTK uwzględnia zmiany uchwalone przez XXXV Zjazd Oddziału 6 kwietnia 2013 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. W sprawach nie unormowanych Statutem Oddziału mają zastosowanie przepisy prawa oraz Statutu PTTK.