Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Dane RODO

Administrator danych
Administratorem danych jest Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach (GO PTTK) z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-013 przy ul. Staromiejskiej 4. Kontakt przez e-mail pttk@pttk.katowice.pl oraz  tel. (32) 259 83 14 lub formularz ze strony internetowej PTTK Katowice

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Górnośląski Oddział PTTK realizuje cele statutowe.

Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. f; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych
– organa państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia danych: firmy ubezpieczeniowe, hotelarskie, przewoźnicy, oraz podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłuższy niż przez okres wskazany przepisami prawa.

Prawa osób których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych, zgodnie z obowiązującą w Górnośląski Oddział PTTK  procedurą.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Wniesienie skargi
W przypadku uznania, że Górnośląski Oddział PTTK narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00-193.