Odznaki PTTK

Regulamin odznaki „Korona Województwa Śląskiego”

§ 1
Odznaka „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” jest odznaką regionalną i została ustanowiona przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów i krajoznawców.

§ 2
Celem ustanowienia odznaki „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” jest popularyzacja turystyki w całym województwie śląskim, poznawanie jego walorów historycznych, krajoznawczych i przyrodniczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4
Do odznaki będą zaliczane szczyty zdobyte po pierwszym wydaniu niniejszego opracowania, czyli po 30 kwietnia 2022 r.

§ 5
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 6
Odznakę „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” uzyskuje się poprzez zdobycie wszystkich wymienionych w wykazie wzniesień i gór, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i terenach prywatnych.

§ 7
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 8
Podstawą weryfikacji jest wyłącznie książeczka odznaki „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” prowadzona przez zdobywającego i zawierająca potwierdzenia ze zdobycia wszystkich szczytów. Potwierdzeniem zdobycia może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego, sklepu, dworca, muzeum itp. lub fotografia ze szczytu.

§ 9
Ubiegający się o odznakę „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.

§ 10
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie Odznaki „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 11
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12
Odznakę nabywa się w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 13
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga komisja weryfikacyjna Odznaki „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

§ 14
Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach w dniu 31 marca 2022 r. i od tego dnia obowiązuje.

§ 15
Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach i autorowi projektu.

§ 16
Wszystkie osoby, które w okresie od 30 kwietnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku zweryfikują Odznakę „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”, otrzymają nieodpłatnie pamiątkową odznakę wydaną z okazji 100-lecia Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach.

§ 17
Dopuszcza się rozszerzenie projektu o kolejne wzniesienia miast naszego województwa w następnych wydaniach książeczki.